Regulamin zakupu i wykorzystania Vouchera

Regulaminy — By on 25 września 2017 09:46

Regulamin zakupu i wykorzystania Vouchera

 

Definicje

1. WydawcaStowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław ; Jana Ewangelisty Purkyniego 1, 50-155 Wrocław ; NIP: 8971560591, KRS: 0000191877

2. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika

do jego realizacji w Kasie biletowej Klubu Stary Klasztor lub podczas imprez organizowanych przez Wydawcę, o wartości równej nominałowi wskazanemu na Voucherze, za wyjątkiem Biletów na wydarzenia, o których mowa w punkcie 4(III)

3. Nabywca – osoba fizyczna, w tym konsument (która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w zamian za przekazanie środków pieniężnych na

konto Wydawcy w wysokości równiej wartości Vouchera otrzymuje od Wydawcy Voucher.

4. Użytkownik – posiadacz Vouchera.

5. Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do uczestnictwa w wydarzeniu, na jakie został wystawiony, za który uiszczono opłatę przy jego nabyciu.

6. Regulaminy sprzedaży – regulamin obowiązujący kupujących stacjonarnie w Kasie biletowej Klubu Stary Klasztor, dostępny na stronie:

https://wrockfest.pl/2010/02/13/regulamin-zakupu-biletow/ oraz regulamin obowiązujący kupujących online poprzez strony www.staryklasztor.com.pl, www.wrockfest.pl i www.ethnojazz.pl dostępny na stronie:

http://biletyna.pl/th/biletyna/files/20170221-biletyna-regulamin.pdf.

7. Kasa biletowa w Klubie Stary Klasztor – punkt sprzedaży Wydawcy zlokalizowany w Klubie Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław.

8. Kasa imprezy – punkt sprzedaży Wydawcy otwarty na miejscu i podczas organizowanej przez Wydawcę imprezy.

 

 

II. Warunki ogólne

1 Zakup Vouchera jest możliwy w punkcie sprzedaży Kasa biletowa w Klubie Stary Klasztor oraz poprzez strony www.staryklasztor.com.pl, www.wrockfest.pl, www.ethnojazz.pl.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy za określonym wynagrodzeniem i do zrealizowania za jego pomocą zakupu biletów na zasadach określonych poniżej.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera oraz do realizacji Vouchera w okresie jego ważności.

4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z pkt. 3 (II) przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Vouchera. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, nie może również zostać zwrócony Wydawcy.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu Nabywcy zostały utracone lub uszkodzone.

6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera, czy utraty jego ważności zgodnie z pkt. 7 poniżej.

7. Data ważności podana jest na Voucherze. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony.

8. Wartość Vouchera równa jest wartości nominału widniejącego na Voucherze.

9. Wszelkie pytania dotyczące Vouchera należy kierować na adres e-mail Wydawcy:

bilety.staryklasztor@gmail.com.

 

III. Zasady zakupu i korzystania z Vouchera biletowego

1. Vouchery są sprzedawane w Kasie biletowej Klubu Stary Klasztor (płatność gotówką) oraz poprzez strony www.staryklasztor.com.pl, www.wrockfest.pl i www.ethnojazz.pl (płatność przelewem).

2. Podczas zakupu Voucherów Nabywcę obowiązują Regulaminy sprzedaży odpowiednie dla kanału zakupu Vouchera.

3. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Voucher:

a) może być zrealizowany wyłącznie w Kasie biletowej Klubu Stary Klasztor;

b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.

4. Użytkownik może wykorzystać Voucher do opłacenia nim rezerwacji wybranego Biletu na imprezę organizowaną przez Wydawcę. Zakup Biletu przy użyciu Vouchera jest uzależniony od dostępności Biletów na dane wydarzenie – niemożliwy jest zakup Biletów na imprezy wyprzedane.

5. Brak jest możliwości użycia Vouchera do zapłaty za Bilet, za który Klient zapłacił uprzednio bez użycia Vouchera. Wydawca nie będzie zwracał Klientów środków pieniężnych za Bilet, jeśli Użytkownik zdecyduje się na opłacenie rezerwacji Voucherem, już po dokonaniu płatności inną metodą.

6. Użytkownik dokonuje realizacji Vouchera przekazując Voucher kasjerowi Kasy biletowej Klubu Stary Klasztor lub kasjerowi w kasie imprezy.

7. W przypadku, gdy cena Biletu, zakupionego przy wykorzystaniu Vouchera jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Vouchera, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu w gotówce niewykorzystanych środków pieniężnych.

8. W przypadku, gdy cena Biletu, zakupionego przy wykorzystaniu Vouchera jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie. Dopłata będzie się odbywać gotówkowo w Kasie biletowej Klubu Stary Klasztor lub w kasie imprezy.

9. Voucher jest jednorazowego użytku i traci ważność w chwili jego wykorzystania lub po skończenia jego terminu ważności.

10. Przy dokonywaniu zakupu określonego Biletu Użytkownik może wykorzystać więcej niż jeden Voucher. W takim wypadku brana jest pod uwagę suma wartości Voucherów i ona podlega zapisom punktów 7 i 8 (III).

11. Realizacja Vouchera przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Vouchera w sposób nieuprawniony.

12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Vouchera;

b) uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym identyfikację Vouchera i odczytanie jego wartości;

c) braku dostępnych Biletów na wydarzenie

 

IV. Rozliczenia i reklamacje Vouchera

1. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

2. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą. Voucher jest formą bonu towarowego.

3. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Vouchera, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie lub w terminie 14 dni notę nie stanowiącą paragonu fiskalnego ani faktury Vat.

4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Biletów przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

5. Reklamacje mogą być także składane mailowo na adres:

bilety.staryklasztor@gmail.com.

 

V. Zwroty

1. Zwrot Biletów możliwy jest wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia, na które Nabywca zakupił Bilet przy użyciu Vouchera, lub dokonania kluczowych zmian organizacyjnych takich jak zmiana artystów, zmiana miejsca, zmiana daty lub godziny imprezy.

2. W przypadkach wymienionych w pkt. 1 (V) Wydawca zobowiązuje się do zwrotu równowartości zwracanych Biletów w gotówce. Zwrot możliwy jest wyłącznie w Kasie biletowej w Klubie Stary Klasztor.

3. W chwili dokonywania zwrotu Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć do kasy biletowej Klubu Stary Klasztor Bilet, na który został wymieniony Voucher.

4. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji / zakupu Vouchera ma możliwość zapoznania się z niniejszym regulaminem. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie wrockfest.pl.

3. W zakresie korzystania z Biletów zakupionych za pomocą Vouchera będą miały odpowiednie zastosowanie zapisy Regulaminu sprzedaży.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.  

Comments are closed.