Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki “Źródło – Przyjaciele śpiewają Jackowi Kaczmarskiemu”

Regulaminy — By on 19 stycznia 2020 17:56

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki “Źródło – Przyjaciele śpiewają Jackowi Kaczmarskiemu”, 5.04 2020, Wrocław

 

Cel i miejsce Konkursu

1. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki “Źródło – Przyjaciele śpiewają Jackowi Kaczmarskiemu” jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim, mającą na celu popularyzację twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz promocję twórców piosenki autorskiej.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 5.04 2020 r. w Starym Klasztorze, ul. Purkyniego 1, we Wrocławiu.

 

Organizatorzy Konkursu

1. Organizatorem  Konkursu  jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych NASZE MIASTO WROCŁAW, ul. Purkyniego 1,  50 – 155  Wrocław

2. Biuro Organizacyjne Konkursu powalane przez Organizatora pełni rolę koordynatora.

Kontakt z Biurem jest możliwy przez  e-mail: wrockfest@wrockfest.pl

 

Informacje konkursowe

 

I. ELIMINACJE DO KONKURSU

1. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane osoby po wstępnych eliminacjach, w czasie których nadesłane wcześniej nagrania zostaną wysłuchane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.

2. Przesłanie Karty Zgłoszenia i nagrań na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa i Regulaminu Konkursu.

 

II. KONKURS

1. Udział w Konkursie ma prawo wziąć każdy wokalista lub zespół muzyczny, który przygotuje trzy piosenki do wykonania podczas Przesłuchań Konkursowych

2. Przynajmniej jedna z przygotowanych  piosenek musi być autorstwa Jacka Kaczmarskiego ( słowa lub muzyka), pozostałe piosenki mogą być utworami autorskimi (słowa lub muzyka) inspirowanymi twórczością Jacka Kaczmarskiego. Dopuszczalne jest przygotowanie trzech piosenek autorstwa Jacka Kaczmarskiego.

3. W trakcie Przesłuchań Konkursowych uczestnicy wykonają dwie piosenki,  trzecia piosenka może być wykonana na życzenie Jury.

4.Przygotowane  piosenki muszą być wykonane z akompaniamentem własnym lub akompaniamentem zespołu. Nie dopuszcza się półplaybacku i śpiewu a cappella.

5. Uczestnik Przesłuchań Konkursowych ma prawo do próby technicznej wg harmonogramu ustalonego przez Biuro Organizacyjne. Spóźnienie się na próbę jest równoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w niej.

6. Uczestnicy są zobowiązani do zaprezentowania podczas Przesłuchań Konkursowych utworów podanych w Karcie Zgłoszenia.

7. Kolejność występu uczestników Przesłuchań Konkursowych zostanie ustalona przez Biuro Organizacyjne. Uczestnik decyduje o kolejności wykonywanych przez siebie utworów.

8. Uczestnicy Przesłuchań Konkursowych udzielają nieodpłatnej licencji Stowarzyszeniu na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie, w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach w czasie nieograniczonym, piosenek prezentowanych w czasie konkursu oraz koncertów towarzyszących.

9. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom Przesłuchań Konkursowych zwrotów kosztów podróży i zakwaterowania podczas trwania Festiwalu.

 

III. NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ

1. Warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach do Konkursu jest przesłanie do dnia 15.03.20 r. wymaganych dokumentów na adres mailowy: wrockfest@wrockfest.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych NASZE MIASTO WROCŁAW, ul. Purkyniego 1,  50 – 155  Wrocław z dopiskiem ” Konkurs Źródło”

 

Wymagane dokumenty:

a) prawidłowo wypełniona Karta Zgłoszenia w wersji elektronicznej lub papierowej (do pobrania ze strony: https://wrockfest.pl/category/regulaminy/

b) płyta CD lub plik MP3/WAVE z nagraniami trzech  piosenek podanych w Karcie Zgłoszenia (zgodnych z punktem II. niniejszego Regulaminu)

c) teksty zgłaszanych piosenek w wersji elektronicznej lub w formie wydruku.

 

IV. NAGRODY

1. Główną nagrodą Konkursu jest Nagroda im. Władysława Stasiaka w wysokości 7.000 zł

2. Dopuszczalne są również inne nagrody oraz wyróżnienia

3. Jury konkursu powołane  przez Organizatora ocenia uczestników Przesłuchań Konkursowych oraz decyduje o podziale nagród.

4. Jury typuje uczestników do udziału w Koncercie Laureatów

 

V. TERMINARZ KONKURSU

1. Nadsyłanie zgłoszeń, nagrań i tekstów do dnia 15.03.20 r.

2. Ogłoszenie na stronie https://wrockfest.pl  listy uczestników zakwalifikowanych do Konkursu do dnia 22.03.20 r.

3. Przesłuchania Konkursowe  5.04.20 r.

4. Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów 5.04.20 r.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje podjęte przez Komisję Kwalifikacyjną oraz Jury konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Biura Organizacyjnego  Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki “Źródło – Przyjaciele śpiewają Jackowi Kaczmarskiemu”

 

Comments are closed.