Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki “Źródło – Przyjaciele śpiewają Jackowi Kaczmarskiemu”

Regulaminy — By on 19 stycznia 2020 17:56

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki “Źródło – Przyjaciele śpiewają Jackowi Kaczmarskiemu”, 27.09 2020, Wrocław

 

Cel i miejsce Konkursu

1. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki “Źródło – Przyjaciele śpiewają Jackowi Kaczmarskiemu” jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim, mającą na celu popularyzację twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz promocję twórców piosenki autorskiej.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 27.09.2020 r. w Starym Klasztorze, ul. Purkyniego 1, we Wrocławiu.

 

Organizatorzy Konkursu

1. Organizatorem  Konkursu  jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych NASZE MIASTO WROCŁAW, ul. Purkyniego 1,  50-155  Wrocław

2. Biuro Organizacyjne Konkursu powalane przez Organizatora pełni rolę koordynatora.

Kontakt z Biurem jest możliwy przez  e-mail: wrockfest@wrockfest.pl

 

Informacje konkursowe

 

I. ELIMINACJE DO KONKURSU

1. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane osoby po wstępnych eliminacjach, w czasie których nadesłane wcześniej nagrania zostaną wysłuchane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.

2. Przesłanie Karty Zgłoszenia i nagrań na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa i Regulaminu Konkursu.

 

II. KONKURS

1. Udział w Konkursie ma prawo wziąć każdy wokalista lub zespół muzyczny, który przygotuje trzy piosenki do wykonania podczas Przesłuchań Konkursowych

2. Przynajmniej jedna z przygotowanych  piosenek musi być autorstwa Jacka Kaczmarskiego (słowa lub muzyka), pozostałe piosenki mogą być utworami autorskimi (słowa lub muzyka) inspirowanymi twórczością Jacka Kaczmarskiego. Dopuszczalne jest przygotowanie trzech piosenek autorstwa Jacka Kaczmarskiego.

3. W trakcie Przesłuchań Konkursowych uczestnicy wykonają dwie piosenki, trzecia piosenka może być wykonana na życzenie Jury.

4.Przygotowane  piosenki muszą być wykonane z akompaniamentem własnym lub akompaniamentem zespołu. Nie dopuszcza się półplaybacku i śpiewu a cappella.

5. Uczestnik Przesłuchań Konkursowych ma prawo do próby technicznej wg harmonogramu ustalonego przez Biuro Organizacyjne. Spóźnienie się na próbę jest równoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w niej.

6. Uczestnicy są zobowiązani do zaprezentowania podczas Przesłuchań Konkursowych utworów podanych w Karcie Zgłoszenia.

7. Kolejność występu uczestników Przesłuchań Konkursowych zostanie ustalona przez Biuro Organizacyjne. Uczestnik decyduje o kolejności wykonywanych przez siebie utworów.

8. Uczestnicy Przesłuchań Konkursowych udzielają nieodpłatnej licencji Stowarzyszeniu na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie, w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach w czasie nieograniczonym, piosenek prezentowanych w czasie konkursu oraz koncertów towarzyszących.

9. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom Przesłuchań Konkursowych zwrotów kosztów podróży i zakwaterowania podczas trwania Festiwalu.

 

III. NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ

1. Warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach do Konkursu jest przesłanie do dnia 13.09.20 r. wymaganych dokumentów na adres mailowy: wrockfest@wrockfest.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych NASZE MIASTO WROCŁAW, ul. Purkyniego 1, 50-155  Wrocław z dopiskiem ” Konkurs Źródło”

 

Wymagane dokumenty:

a) prawidłowo wypełniona Karta Zgłoszenia w wersji elektronicznej lub papierowej (do pobrania ze strony: https://wrockfest.pl/category/regulaminy/

b) płyta CD lub plik MP3/WAVE z nagraniami trzech  piosenek podanych w Karcie Zgłoszenia (zgodnych z punktem II. niniejszego Regulaminu)

c) teksty zgłaszanych piosenek w wersji elektronicznej lub w formie wydruku.

 

IV. NAGRODY

1. Główną nagrodą Konkursu jest Nagroda im. Władysława Stasiaka w wysokości 7.000 zł

2. Dopuszczalne są również inne nagrody oraz wyróżnienia

3. Jury konkursu powołane  przez Organizatora ocenia uczestników Przesłuchań Konkursowych oraz decyduje o podziale nagród.

4. Jury typuje uczestników do udziału w Koncercie Laureatów

 

V. TERMINARZ KONKURSU

1. Nadsyłanie zgłoszeń, nagrań i tekstów do dnia 13.09.20 r.

2. Ogłoszenie na stronie https://wrockfest.pl  listy uczestników zakwalifikowanych do Konkursu do dnia 20.09.20 r.

3. Przesłuchania Konkursowe  27.09.20 r.

4. Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów 27.09.20 r.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje podjęte przez Komisję Kwalifikacyjną oraz Jury konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Biura Organizacyjnego  Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki “Źródło – Przyjaciele śpiewają Jackowi Kaczmarskiemu”

 

Comments are closed.